JAIPURGEMSTONE

JAIPUR GEMSTONE 7.25 Ratti Blue Sapphire Nilam Stone