JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 carat Blue Sapphire(neelam)