JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)