JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.00 ratti yellow sapphire (pukhraj )