JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.00 ratti hessonite (gomed)