JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.00 ratti emerald stone (panna)