JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.00 ratti blue sapphire(neelam)