JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.00 ratti blue sapphire (neelam)