JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.00 carat yellow sapphire(pukhraj)