JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.00 carat Blue Sapphire(neelam)