JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 6.50 carat blue sapphire(neelam)