JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)