JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.50 ratti yellow sapphire (pukhraj)