JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.50 ratti opal (fire opal)