JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.50 ratti blue sapphire(neelam)