JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.50 ratti blue sapphire (neelam)