JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.50 carat yellow sapphire(pukhraj)