JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.50 carat Blue Sapphire(neelam)