JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)