JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)