JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.25 ratti yellow sapphire (pukhraj)