JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.25 ratti red coral (munga)