JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.25 ratti emerald stone (panna)