JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.25 ratti blue sapphire(neelam)