JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.25 ratti blue sapphire (neelam)