JAIPURGEMSTONE

JAIPUR GEMSTONE 6.25 Carat Sapphire-Yellow