JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.25 carat Blue Sapphire(neelam)