JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.00 ratti yellow sapphire (pukhraj )