JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)