JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.00 ratti opal (fire opal)