JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.00 ratti emerald stone (panna)