JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.00 ratti blue sapphire(neelam)