JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.00 ratti blue sapphire (neelam)