JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 5.50 ratti ruby manik.