JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 5.00 ratti yellow sapphire (pukhraj)