JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 5.50 ratti yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant