JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)