JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.50 ratti yellow sapphire (pukhraj )