JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.50 ratti blue sapphire(neelam)