JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.50 ratti blue sapphire (neelam)