JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.50 carat yellow sapphire(pukhraj)