JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.50 carat Blue Sapphire(neelam)