JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)