JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.25 ratti pearl (moti)