JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.25 ratti opal (fire opal)