JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.25 ratti emerald stone (panna)