JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.25 ratti blue sapphire(neelam)