JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.25 ratti blue sapphire (neelam)