JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.25 carat Blue Sapphire(neelam)