JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.00 ratti emerald stone (panna)